Regulamin

REGULAMIN KARTY EURO26

 

PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA

EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26

ZWANEJ DALEJ KARTĄ

 

 

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu oraz korzystania z Programu EUROPEJSKA KARTA MŁODZIEŻOWA EURO26
  Wydawcą Karty EURO26 jest Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych
  Dystrybutorem Karty EURO26 jest Youth Projects Managements Sp. z o.o. z siedzibą  w Gdańsku, przy ul. Sobótki 13/2 .
  Użytkownikiem Programu może zostać każdy posiadacz Karty w wieku od 5 do 30 lat.

  Wszelkie zniżki i świadczenia związane z posiadaniem Karty przysługują jedynie uprawnionemu Posiadaczowi tejże Karty - każdej jej edycji.

§ 2

 1. Uprawnionym Posiadaczem Karty wydanej samodzielnie lub we współpracy z innym podmiotem przez Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych (zwane dalej Stowarzyszeniem) - członka Europejskiego Stowarzyszenia Kart Młodzieżowych (EYCA) z siedzibą w Brukseli - jest osoba fizyczna, która ukończyła 5  nie przekroczyła 30 roku życia w dniu nabycia Karty.
 2. Uprawnionym Posiadaczem Karty EURO26 STUDENT jest osoba, która nie przekroczyła 30 roku życia w dniu nabycia Karty i jest uczniem lub studentem (z uwzględnieniem wszystkich rodzajów szkół i każdego trybu nauki).
 3. Jako potwierdzenie przystąpienia do Programu  osoba otrzymuje po wniesieniu odpowiedniej opłaty tytułem składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, wedle swego wyboru Kartę EURO26 w jednym z poniższych wariantów:
  a) Kartę EURO26 bez ubezpieczenia – 23 PLN
  b) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem POLSKA – 59 PLN
  c) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem POLSKA SPORT – 74 PLN
  d) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem WORLD – 84 PLN
  e) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem Sport – 147 PLN
 4. Zakres świadczeń przysługujących Użytkownikowi został uregulowany w załącznikach do Regulaminu i obejmuje m.in. ubezpieczenie  oraz uprawnienie do skorzystania z różnego rodzaju zniżek. Każda wersja karty uprawnia do skorzystania ze zniżek.

§ 3

Posiadaczem Karty może zostać osoba, która spełnia wymogi dla określonego rodzaju Karty, dokonała zakupu Karty  oraz została zarejestrowana w Programie, na podstawie wniosku, stanowiącego załącznik do Regulaminu (załącznik nr 1).

W przypadku osób w wieku od 5 do 16 lat warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w Programie jest  wyrażenie zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Osoba, która weszła w posiadanie Karty mimo nie spełnionych warunków z § 2 i 3 nie nabywa związanych z nią uprawnień oraz nie może żądać zwrotu kwoty, zapłaconej Kartę.

 

§ 4

Uprawniony Posiadacz Karty ma prawo - na podstawie umów zawartych przez Stowarzyszenie  - domagać się udzielenia zniżek lub innych świadczeń opisanych w Wyszukiwarce Zniżek  zamieszczonej na stronie www.eyca.pl od instytucji tam zamieszczonych.

Część zniżkodawców zastrzega sobie prawo obniżenia wysokości lub odmowy udzielenia zniżki w wypadku jednoczesnego dokonywania płatności kartą bankową.

 

§ 5

Przedstawiciel instytucji honorującej Kartę może poprosić Posiadacza o okazanie dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości osoby posługującej się Kartą. Posiadacz Karty powinien powyższe umożliwić.

 

§ 6

Korzystanie ze zniżek i świadczeń pozyskanych przez wydawców Karty w innych krajach odbywa się na zasadach przez nich określonych i zawartych w Przewodnikach Zniżek właściwych dla danego kraju. Posiadacz Karty może uzyskać informacje dotyczące zniżek i świadczeń w innych krajach w miejscach opisanych w polskim Przewodniku Zniżek Karty.

 

§ 7

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Karty Posiadaczowi nie przysługuje prawo jej wymiany na nową. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Karty Posiadacz może uzyskać bezpośrednio od YPM Sp. z o.o. duplikat Karty. Opłata za wydanie duplikatu Karty wynosi 10 PLN.  Okres ważności duplikatu jest tożsamy z okresem ważności zaginionej lub uszkodzonej Karty. Posiadaczowi, na rzecz którego wystawiono duplikat nie przysługują dodatkowe uprawnienia z tytułu ubezpieczenia lub innych świadczeń, duplikat poświadcza jedynie kontynuację tych uprawnień.

 

§ 8

 1. Okres ważności Karty wynosi 12 miesięcy od dnia nabycia.
 2. W przypadku Kart wydanych wspólnie z bankami - okres ważności Karty wynosi 12 miesięcy od dnia jej wydania.

 

§ 9

W przypadku udostępnienia Karty przez uprawnionego posiadacza osobie trzeciej, jego uprawnienia związane z Kartą wygasają automatycznie. Jeżeli YPM Sp. z o.o. uzyska informację o ww. udostępnieniu Karty, po zweryfikowaniu tej informacji, podejmie czynności uniemożliwiające korzystanie takiemu posiadaczowi ze zniżek lub innych świadczeń związanych z Kartą. Osobie, której prawa wygasły z ww. przyczyn nie przysługuje roszczenie o zwrot sumy pieniężnej uiszczonej za Kartę.

 

§ 10

Uregulowania dotyczące Kart EURO26 tworzonych we współpracy z bankami, a w szczególności warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać ww. Kartę, zasady korzystania z Karty, okres jej ważności, możliwości uzyskania duplikatu określone są w regulaminie kont, odpowiedniej umowie karty i innych uregulowaniach bankowych. W razie kolizji między postanowieniami niniejszego Regulaminu i regulaminów bankowych pierwszeństwo przysługuje temu drugiemu.

 

§ 11

Zasady nabywania i korzystania oraz oferta Karty, którą YPM sp. z  o.o.  wydaje wspólnie z innym podmiotem, mogą być uregulowane odrębnie w regulaminach i innych aktach właściwych dla takiej Karty, ustalonych przez Stowarzyszenie wraz z podmiotem współpracującym. W zakresie uregulowanym przez te akty postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania albo stosowane są odpowiednio.

 

§ 12

 1. Wysokość składki członkowskiej oraz opłaty za dodatkowe ubezpieczenie, o którym mowa w § 2 pkt.2 niniejszego regulaminu, przy uwzględnieniu poszczególnych wariantów tych Kart podawane są w złotych polskich i są kwotami brutto.
 2. Wysokość składki członkowskiej  w dacie wypełnienia i przesłania deklaracji członkowskiej on-line, a także wskazana w tej dacie na stronie internetowej www.euro26.pl wysokość opłat za dodatkowe ubezpieczenia, o których mowa w § 2 pkt. 2  niniejszego regulaminu, jest wiążąca dla YPM i PSPM oraz osoby przystępującej
 3. Koszty przesyłki Karty  oraz materiałów informacyjnych pokrywa zamawiający. Koszty przesyłki są zgodne z opłatami pobieranymi przez firmy pocztowe.

 § 13

 1. YPM Sp. z o.o.  sprawdza, czy dane zawarte w złożonym za pośrednictwem strony internetowej formularzu zamówienia Karty o są kompletne i nie budzą wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy  wystawia na potwierdzenie przystąpienia do Programu Kartę EURO26 w terminie 3 dni roboczych od daty zaksięgowania na rachunku składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej w wysokości związanej z wariantem Karty EURO26 wybranym przez zamawiającego.
 2. YPM Sp. z o.o. przesyła wystawioną Kartę EURO26 za pośrednictwem firmy pocztowej . Wysyłka dokonywana jest na wskazany w formularzu zamówienia adres zamieszkania.
 3. Zamawiający  udziela YPM Sp. z o.o. jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie, z firmą pocztową, umowy o świadczenie usług w jego imieniu - celem przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Powyższe pełnomocnictwo pozwala na zminimalizowanie cen przesyłki pocztowej (o podatek VAT) i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego. Wynagrodzenie za pełnomocnictwo wliczono w cenę towaru, jako związane z jego zakupem. Jeżeli koszty wysyłki pokrywa YPM Sp. zo.o. powyższe pełnomocnictwo nie ma zastosowania
 4. Wysyłka Karty EURO26 następuje po jej wystawieniu  Sposób i czas wysyłki jest zależny od adresu, na jaki na nastąpić dostawa, zgodnie z poniższym:
  a) Sposoby i czas dostawy w Polsce
  i. Przesyłki wysyłane listem poleconym priorytetowym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przewidywany czas dostawy: 4 dni robocze
  b) Sposoby i czas dostawy w Europie
  i. Poczta Polska przesyłka polecona priorytetowa, przewidywany czas dostawy: 7 dni roboczych
  c) Sposoby i czas dostawy poza Europą
  i. Poczta Polska przesyłka polecona priorytetowa, przewidywany czas dostawy: 7-14 dni roboczych
 5. YPM Sp z o.o. nie odpowiada za opóźnienia wynikające z działania bądź zaniechania firm pocztowych.
 6. W przypadku niedostarczenia przesyłki z powodu działania lub zaniechania firmy pocztowej nowa Karta zostanie wysłana dopiero w momencie otrzymania potwierdzenia od firmy pocztowej, że przesyłka nie została dostarczona.
 7. YPM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez zamawiającego.
 8. Reklamacje dotyczące niedostarczenia Karty EURO26 należy składać w terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia.

 

§ 14

 1. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu osoby, która przystąpiła do Stowarzyszenia poprzez wypełnienie i wysłanie deklaracji członkowskiej za pośrednictwem strony internetowej www..euro26.pl, w terminie 10 dni od daty otrzymania Karty EURO26 YPM Sp z.o.o zwróci takiej osobie wniesioną składkę członkowską, osoba, która zrezygnowała z członkostwa odeśle  na swój koszt otrzymaną Kartę EURO26 wraz z materiałami informacyjnymi w stanie wynikającym z normalnego zużycia. Osoby, która wykupiła Kartę EURO26 z polisą ubezpieczeniową ma prawo zrezygnować z dodatkowego ubezpieczenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania Karty EURO26, zaś YPM Sp. z o.o. zwróci rezygnującemu opłatę pobraną za Kartę.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji czytaj tutaj.