1. Administratorem danych osobowych członków Klubu Fundacji Projektów Młodzieżowych jest Fundacja Projektów Młodzieżowych z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Aleja Grunwaldzka 523, 80-320 Gdańsk, reprezentowana przez zarząd Fundacji. 
  2. Dane osobowe członków Klubu przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji oraz przekazywania informacji o działalności Fundacji i podmiotów oferujących świadczenia na rzecz członków Klubu. 
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda wyrażona w celu przystąpienia do Klubu Fundacji Projektów Młodzieżowych. 
  4. Administrator udostępnia przetwarzane dane osobowe Youth Projects Managements Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzka 523 oraz podmiotom oferującym świadczenia na rzecz członków Klubu. 
  5. Administrator będzie przechowywał dane osobowe w okresie przynależności osoby, której dane dotyczą do Klubu. 
  6. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) albo ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) i przenoszenia danych (art. 20 RODO) związane jest z rezygnacją udziału w Klubie. 
  7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa. 
  8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do przystąpienia do Klubu. Niepodanie danych będzie skutkowało nie przyjęciem w poczet członków Klubu. 
  9. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.