Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza Polityka zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej www.euro26.pl

Wszelkie dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem ze strony www.euro26.pl są odpowiednio zabezpieczone i chronione zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administrator stosuje organizacyjne i techniczne środki ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem strony www.euro26.pl  (dalej jako: „Strona”) oraz danych osobowych jej użytkowników (dalej jako: „Użytkownik”) przekazywanych w związku z korzystaniem ze Strony jest Youth Projects Managements Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Gdańsku (80-420), al. Grunwaldzka 523, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000403176, NIP:5833147801, REGON: 221576401 (dalej jako: “Administrator”).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, p. Marzenę Chrostowską za pośrednictwem poczty e-mail: m.chrostowska@jerzemowski.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tj.
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”),
  • Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
  • Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2024r. – prawo telekomunikacyjne

Sposoby pozyskiwania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą tj. poprzez:

 1. Wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie Administratora,
 2. Wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
 3. Wypełnienie formularza zamówienia w sklepie on-line,
 4. Podane danych celem przygotowania i zwarcia umowy,
 5. Bezpośredni kontakt z Administratorem z wykorzystaniem danych teleadresowych dostępnych na stronie Administratora.

Cele, podstawy oraz okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w poniższych celach:

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w poniższych celach:

 1. Podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadane poprzez środki komunikacji elektronicznej poprzez Formularz kontaktowy lub w celu obsługi korespondencji tradycyjnej.

W przypadku skontaktowania się z Administratorem poprzez formularz przeznaczony do kontaktu (np. w celu nawiązania kontaktu, podjęcia konwersacji, zadania pytania, wyrażenia opinii) Użytkownik podaje swoje imię, nr telefonu oraz adres e-mail. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże brak podania adresu e-mail uniemożliwia skorzystanie
z formularza kontaktowego.  Korzystając z formularza, Administrator uzyskuje także dostęp do adresu IP Użytkownika wysyłającego wiadomość.

Podane dane osobowe oraz treść wiadomości będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wiadomość Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi
w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Administrator ma prawo pozostawić wiadomość Użytkownika bez odpowiedzi, jeśli uzna ją za nieodpowiednią lub podpadającą pod kategorię spamu.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. zgoda Użytkownika.

Dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie Administratora do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Wysyłania zamówionych informacji marketingowych drogą elektroniczną (newsletter) na podany przez Użytkownika adres e-mail.

W przypadku korzystania z newslettera Użytkownik podaje swój adres e-mail oraz imię. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże brak podania adresu e-mail uniemożliwi korzystanie z usługi newslettera. Zapisując się na newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę prywatności i plików cookies oraz na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji o nowych produktach i usługach, a także o obecnej i planowanej działalności Administratora. W newsletterze mogą zostać umieszczane linki do materiałów zewnętrznych, mających charakter afiliacyjny partnerów Administratora. Newsletter może obejmować marketing własnych i polecanych produktów związanych z tematyką Strony. Zapisując się na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich urządzeń telekomunikacyjnych (komputer, telefon, tablet etc.) w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) –  tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingowych, po udzieleniu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Podane dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, osiągnięcia celu przetwarzania bądź zakończenia działalności Strony. Po wycofaniu zgody na otrzymywanie newslettera lub po zakończeniu działalności Strony, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie Administratora do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wykonywania usługi. Po wypisaniu się z newslettera Użytkownik nie będzie otrzymywał od Administratora wiadomości e-mail o tym charakterze.

Korzystanie z newslettera oznacza wyrażenie zgody na monitorowanie przez Administratora (przy pomocy usługodawcy obsługującego newsletter) aktywności subskrybentów, w tym daty zapisu, daty i godziny otwarcia wiadomości, kliknięcia w przesłane linki, datę wypisania się.

Administrator zastrzega sobie prawo przesyłania newslettera do Użytkownika w dowolnych terminach oraz w dowolnej częstotliwości. Administrator ma prawo do całkowitego zaprzestania przesyłania newslettera do Użytkownika, a także do usunięcia Użytkownika ze swojej bazy subskrybentów bez podania przyczyny.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały zebrane i wynosi:

 1.  w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość – przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku na podstawie art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w zw. z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa,
 2. w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) i/ lub założenia konta w sklepie – do czasu odwołania zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem,
 3. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi zadanej poprzez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy,
 4. w celu dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny, tj. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

Administrator Strony zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do zachowania danych.

Zakres przetwarzanych danych

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

 1. Złożenia zapytania przez Formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail, imię, nr telefonu, ewentualnie inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
 2. Dokonania zapisu na newsletter:  imię, adres e-mail,
 3. Złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres kupującego,
 4. Wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres, nr NIP
 5. Przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres, NIP/REGON zamawiającego.

Udostępnianie danych Użytkownika

Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, w związku z czym dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane:

 1. dostawcom zapewniającym infrastrukturę informatyczną i sieciową, w tym m.in. hostingodawcy, dostawcy domeny.
 2. dostawcom technologii wykorzystywanych przez Stronę, w szczególności w zakresie obsługi e-maila, e-mail marketingu oraz analizy aktywności Użytkownika na Stronie.
 3. Fundacji Projektów Młodzieżowych – podmiotowi realizującemu program Europejskiej Karty Młodzieżowej,
 4. European Youth Card Association – organizacji patronackiej Fundacji Projektów Młodzieżowych,
 5. Spółce Voyager Sp. z o.o. – podmiotowi świadczącemu obsługę sprzedaży i płatności on-line,
 6. Ubezpieczycielowi – Spółce  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 7. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, administracyjne oraz innym podmiotom i usługodawcom, o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

Podmioty, którym przekazywane są dane zapewniają ich ochronę zgodnie ze standardami określonymi przepisami prawa.

Dane Użytkownika mogą być udostępniane także innym podmiotom publicznym i prywatnym w następujących okolicznościach:

 1. prawo lub władza publiczna określa, że Administrator musi udostępnić dane osobowe,
 2. dane osobowe udostępnia się w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw Administratora.

Każdorazowo udostępniany będzie możliwie jak najwęższy zakres danych Użytkownika, który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na Administratorze obowiązków.

Prawa Użytkownika

Użytkownik posiada prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania/zmiany swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych (w przypadku, gdy nie ma żadnych innych podstaw do ich dalszego przetwarzania, m. in. ochrony przed roszczeniami, wymogu spełnienia obowiązków prawnych),
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (w przypadku, gdy w ograniczanym zakresie brak jest podstaw do ich dalszego przetwarzania),
 5. przenoszenia swoich danych osobowych, o ile podstawą przetwarzania jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
 6. odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa,
 9. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje danych Użytkownika do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Mając jednak na uwadze, że Administrator korzysta z usług takich podmiotów jak Google, Facebook, dane osobowe Użytkownika w pewnych wypadkach mogą być przekazywane do państw spoza obszaru EOG. Przekazywanie takie jest możliwe jedynie przy spełnieniu wymogów sprecyzowanych przez Komisję Europejską Unii Europejskiej. Oznacza to, że przekazywanie jest możliwe jedynie podmiotom, które zapewniają odpowiednie standardy ochrony danych osobowych.

Profilowanie danych

W ramach realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, Administrator może dokonywać zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym profilowania, celem dostarczenia dopasowanych do danego Użytkownika treści oraz prowadzenia działań marketingowych. Działania te nie będą istotnie wpływać na sytuację Użytkownika, w tym w szczególności nie będą wywoływać skutków prawnych wobec Użytkownika. W przypadku, gdy w ocenie Użytkownika ww. profilowanie wywiera negatywny wpływ na jego prawa, Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec tego rodzaju przetwarzania.

Pliki cookies

Administrator używa plików cookies. Pierwsza wizyta Użytkownika na stronie wymaga wyrażenia zgody na pliki cookies lub dokonania modyfikacji ich ustawień według własnych preferencji. Korzystanie ze strony  stanowi wyrażenie zgody na pliki cookies – są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby Użytkownika (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji, strony, z której użytkownik został przekierowany oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza do komentowania.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony, aby usprawniać jego funkcjonowanie, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach Administrator dokonuje korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści strony, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści i reklam. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz strony w celu optymalizacji działań. Rozróżnia się dwa rodzaje plików cookies – sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne ulegają usunięciu z chwilą zamknięcia przeglądarki, trwałe są przechowywane przez okres uzależniony od celu w jakim zostały zebrane. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach:

 • identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych na stronie lub sklepie internetowym
  i pokazywania, że są zalogowani oraz umożliwienie im korzystanie ze strony i sklepu internetowego,
 • zwiększenia komfortu korzystania ze strony,
 • zapamiętywania danych z wypełnianych przez Użytkowników formularzy, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego,
 • statystycznych i marketingowych,
 • dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego.

Domyślnie przeglądarki internetowe mają włączoną opcję korzystania z plików cookies, jednak w każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych dostawców oprogramowania. Sprawdź przykładowe instrukcje dla przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera.

Adresy e-mail wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celach wskazanych w polityce prywatności. Adresy nie zostaną wykorzystane ani sprzedane do innych celów podmiotom trzecim.
Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych, powinien niezwłocznie opuścić stronę internetową Administratora.

Postanowienia końcowe

Administrator Strony zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. Zmiany będą wprowadzane w przypadku modyfikacji funkcjonalności Serwisu, obowiązywania nowych przepisów prawa, bądź zmian w zakresie dostępu, przechowywania bądź zabezpieczania gromadzonych danych.

Użytkownik, dokonując jakiejkolwiek czynności związanej z korzystaniem z Serwisu, w tym m. in. z przekazaniem swoich danych osobowych, powinien uprzednio zapoznać się z aktualną wersją niniejszej Polityki, którą opublikowano na Stronie.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 01.07.2023 r.