Od 25 maja działamy zgodnie z RODO. Szczegóły TUTAJ

Regulamin

Regulamin Karty EURO26

określający prawa i obowiązku Posiadaczy Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO26

 

 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Programu Europejskiej Kary Młodzieżowej EURO26.

2. Projekt Europejskiej Kary Młodzieżowej EURO26 na terenie Polski w sposób wyłączny prowadzi Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Chlebnickiej 21/10, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090327, NIP 5832770981, zwane dalej Stowarzyszeniem.

3. Projekt jest adresowany do osób, które są członkami Stowarzyszenia, a celem Projektu jest oferowanie młodym ludziom uprzywilejowanego dostępu do ubezpieczenia, transportu, zakwaterowania, rekreacji, sportu, usług i innych, które przyczynią się do rozwoju mobilności i poprawy jakości warunków życia młodych ludzi,

4. Stowarzyszenie wydaje swoim członkom stowarzyszonym Karty EURO26, zwane dalej Kartą, stanowiące potwierdzenie udziału (członkostwa) w Stowarzyszeniu. Karta wydawana jest na okres jednego roku i ważna jest przez ten czas.

5. Stowarzyszenie należy do Europejskiego Stowarzyszenia Kart Młodzieżowych (EYCA) z siedzibą w Brukseli.

6. Dystrybutorem Karty EURO26 jest Youth Projects Managements Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Generała Józefa Hallera 110/3. Kartę można uzyskać również w Punktach dystrybucji prowadzonych przez osoby trzecie, które zawarły umowę o dystrybucję Karty.

7. Uprawnienia wynikające z udziału w Projekcie przysługują wyłącznie osobom będącym członkami stowarzyszonymi Stowarzyszenia. Karta stanowi potwierdzenie udziału i posiadanie jej przez osobę niebędącą członkiem Stowarzyszenia nie uprawnia tej osoby do udziału w Projekcie Europejskiej Kary Młodzieżowej EURO26.

 

§ 2

1. Posiadaczem Karty wydanej samodzielnie przez Stowarzyszenie lub we współpracy z innym podmiotem jest osoba fizyczna, która ukończyła 5 oraz nie przekroczyła 30 roku życia w dniu przystąpienia do Stowarzyszenia.

2. Posiadaczem Karty EURO26 STUDENT jest osoba wskazana w ust. 1 i będąca uczniem lub studentem (z uwzględnieniem wszystkich rodzajów szkół i każdego trybu nauki).

3. Karta dostępna jest w formie elektronicznej poprzez aplikację European Youth Card dostępną dla urządzeń posługujących się systemami: Windows Mobile, Symbian, Android lub iPhone.

4. Na życzenie Posiadacza Karta EURO26 może być dostarczona również w wersji plastikowej po uiszczeniu na rzecz dystrybutora dodatkowej opłaty pocztowej.

5. Aplikację European Youth Card pobrać mogą wyłącznie Posiadacze powyżej 13 roku życia.

6. W przypadku osób w wieku od 5 do 16 lat warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w Programie jest wyrażenie zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych.

 

§ 3

1. Składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia wynosi 21 złotych rocznie.

2. Posiadacz Karty może skorzystać z ubezpieczenia oferowanego przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. po uiszczeniu składki ubezpieczeniowej zgodnie z Polisą Grupową Nr Polisy 1017970999 w wysokości zależnej od zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

3. Posiadacz Karty przystępujący do ubezpieczenia otrzymuje Kartę w wybranej przez siebie wersji:

1) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem POLSKA – składka ubezpieczeniowa 40 PLN

2) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem POLSKA EXTRA – składka ubezpieczeniowa 52 PLN

3) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem POLSKA SPORT – składka ubezpieczeniowa 55 PLN

4) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem POLSKA SPORT EXTRA – składka ubezpieczeniowa 66 PLN

5) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem WORLD – składka ubezpieczeniowa 76 PLN

6) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem WORLD EXTRA – składka ubezpieczeniowa 87 PLN

7) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem SPORT – składka ubezpieczeniowa 152 PLN

8) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem SPORT EXTRA – składka ubezpieczeniowa 180 PLN.

4. Posiadacz Karty może dodatkowo korzystać z ubezpieczenia kosztów rehabilitacji powstałych w wyniku NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków). Dodatkowa składka ubezpieczeniowa z tego tytułu wynosi 8 lub 9 PLN.

5. Posiadacze Kart EURO 26 WORLD, EURO 26 SPORT, EURO26 SPORT EXTRA mogą zostać objęci ubezpieczeniem OC (Odpowiedzialność Cywilna) w życiu prywatnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowa składka ubezpieczeniowa z tego tytułu wynosi: 18 PLN

6. W przypadku, gdy posiadacz Karty EURO26, w okresie jej ważności wystąpi z wnioskiem o wydanie innego wariantu Karty EURO26, w szczególności w wariancie przewidującym szerszą ochronę ubezpieczeniową, wówczas Karta EURO26 w nowym wariancie jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia jej nabycia. Posiadaczowi nie przysługuje uprawnienie do rezygnacji z dotychczasowej Karty EURO26 i zwrotu opłat uiszczonych w związku z jej uzyskaniem.

7. Bez względu na liczbę Kart wystawionych na jedną osobę, na rzecz danej osoby może być zawarta tylko jedna Umowa Ubezpieczenia Posiadacza.

8. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Karty wydanej w wersji plastikowej Posiadacz może uzyskać bezpośrednio od Dystrybutora (YPM Sp. z o.o.) duplikat Karty. Opłata za wydanie duplikatu Karty wynosi 10 PLN. Okres ważności duplikatu jest tożsamy z okresem ważności zaginionej lub uszkodzonej Karty. Posiadaczowi, na rzecz którego wystawiono duplikat nie przysługują dodatkowe uprawnienia z tytułu ubezpieczenia lub innych świadczeń, duplikat poświadcza jedynie kontynuację tych uprawnień.

 

§ 4

1. Posiadacz Karty może korzystać ze zniżek lub innych świadczeń opisanych w Wyszukiwarce Zniżek zamieszczonej na stronie www.eyca.pl od instytucji tam zamieszczonych (Zniżkodawcy).

2. Zniżkodawca może poprosić Posiadacza o okazanie dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości osoby posługującej się Kartą. Posiadacz Karty powinien powyższe umożliwić.

3. Korzystanie ze zniżek i świadczeń pozyskanych przez wydawców Karty w innych krajach odbywa się na zasadach przez nich określonych i zawartych na stronach internetowych właściwych dla danego kraju, w wyszukiwarce zniżek www.eyca.org lub poprzez pobranie aplikacji European Youth Card.

 

§ 5

1. Osoba wnioskująca o Kartę poprzez system informatyczny Dystrybutora lub w Punkcie dystrybucji składa deklarację członkowską, opłaca składkę członkowską oraz w razie oraz objęcia ochroną ubezpieczeniową opłaca składkę z tytułu ubezpieczenia.

2. System informatyczny Dystrybutora sprawdza poprawność danych. Posłużenie się danymi osobowymi innej osoby może stanowić przestępstwo ścigane w drodze oskarżenia publicznego.

3. Posiadacz, który zamówił Kartę w wersji plastikowej otrzyma ją przesyłką pocztową w terminie wskazanym w ust. 5. Wysyłka dokonywana jest na wskazany w formularzu zamówienia adres korespondencyjny.

4. Zamawiający kartę plastikową udziela Youth Projects Managements Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku jednorazowego pełnomocnictwa do zawarcia z firmą pocztową umowy o świadczenie usług w jego imieniu - celem przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Powyższe pełnomocnictwo pozwala na zminimalizowanie cen przesyłki pocztowej (o podatek VAT) i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego. Wynagrodzenie za pełnomocnictwo wliczono w cenę towaru, jako związane z jego zakupem. Jeżeli koszty wysyłki pokrywa YPM Sp. z o.o. powyższe pełnomocnictwo nie ma zastosowania

5. Wysyłka Karty plastikowej realizowana jest w terminach i na zasadach określonych przez Pocztę Polską S.A. Wysyłka realizowana jest maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od zamówienia.

6. Stowarzyszenie oraz Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działania bądź zaniechania firm pocztowych.

7. W przypadku niedostarczenia przesyłki z powodu działania lub zaniechania firmy pocztowej nowa Karta zostanie wysłana dopiero w momencie otrzymania potwierdzenia od firmy pocztowej, że przesyłka nie została dostarczona.

8. Stowarzyszenie oraz Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez zamawiającego.

9. W przypadku nieodebrania przesyłki, wszystkie koszty związane ze zwrotem przesyłki do Dystrybutora pokrywane są przez osobę zamawiającą. Ponowna wysyłka Karty możliwa jest po dokonaniu opłaty za zwrot i ponowne nadanie przesyłki.

10. Reklamacje dotyczące niedostarczenia Karty EURO26 należy składać Dystrybutorowi w terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia.

 

§ 6

1. Posiadacz Karty może zrezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu w każdym czasie składając pisemne oświadczenie o rezygnacji do Stowarzyszenia lub Dystrybutorowi. Rezygnacja nie uprawnia do otrzymania zwrotu uiszczonej składki członkowskiej.

2. Posiadacz Karty korzystający z ochrony ubezpieczeniowej może w każdym czasie zrezygnować z ubezpieczenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania Karty. W takim przypadku Dystrybutor zwróci rezygnującemu składkę ubezpieczeniową pomniejszoną o część opłaty proporcjonalną do okresu, przez jaki obowiązywała ochrona ubezpieczeniowa przed złożeniem oświadczenia w przedmiocie odstąpienia oraz koszty manipulacyjne.

 

§ 7

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 roku i ma zastosowanie do Posiadaczy Kart, którzy złożyli wnioski o przystąpienie do Projektu i uiścili składki (zależnie od wyboru wariantu) od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

2. Do posiadaczy Kart którzy złożyli wnioski o przystąpienie do Projektu i uiścili składki (zależnie od wyboru wariantu) przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.

3. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia w uzgodnieniu z Dystrybutorem i może ulec zmianie. Zmiana zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej: www.euro26.pl ze wskazaniem daty wejścia w życie zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Posiadaczy Kart którzy złożyli wnioski o jej wydanie i dokonali opłat przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji czytaj tutaj.