Regulamin Karty EURO26
określający prawa i obowiązku Posiadaczy Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO26

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Projektu Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO26

2. Projekt Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO26 na terenie Polski w sposób wyłączny prowadzi Fundacja Projektów Młodzieżowych, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000962092, zwana dalej Fundacją.

3. Projekt jest adresowany do osób, które są członkami Klubu Fundacji Projektów Młodzieżowych, a celem Projektu jest oferowanie młodym ludziom uprzywilejowanego dostępu do ubezpieczenia, transportu, zakwaterowania, rekreacji, sportu, usług i innych, które przyczynią się do rozwoju mobilności i poprawy jakości warunków życia młodych ludzi,

4. Klub Fundacji Projektów Młodzieżowych jest prowadzony przez Fundację Projektów Młodzieżowych.

5. Fundacja wydaje członkom Klubu Fundacji Projektów Młodzieżowych Karty EURO26, zwane dalej Kartą, stanowiące potwierdzenie udziału (członkostwa) w Klubie. Karta wydawana jest na okres jednego roku i ważna jest przez ten czas.

6. Dystrybutorem Karty EURO26 jest Youth Projects Managements Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Generała Józefa Hallera 110/3. Kartę można uzyskać również w Punktach dystrybucji prowadzonych przez osoby trzecie, które zawarły umowę o dystrybucję Karty.

7. Uprawnienia wynikające z udziału w Projekcie przysługują wyłącznie osobom będącym członkami Klubu Fundacji Projektów Młodzieżowych. Karta stanowi potwierdzenie członkostwa i posiadanie jej przez osobę niebędącą członkiem Klubu Fundacji Projektów Młodzieżowych nie uprawnia tej osoby do udziału w Projekcie Europejskiej Kary Młodzieżowej EURO26.

§2

1. Posiadaczem Karty wydanej samodzielnie przez Fundację lub we współpracy z innym podmiotem jest osoba fizyczna, która ukończyła 5 oraz nie przekroczyła 30 roku życia w dniu przystąpienia do Klubu.

2. Posiadaczem Karty EURO26 STUDENT jest osoba wskazana w ust. 1 i będąca uczniem lub studentem (z uwzględnieniem wszystkich rodzajów szkół i każdego trybu nauki).

3. Karta dostępna jest w formie elektronicznej poprzez aplikację European Youth Card dostępną dla urządzeń posługujących się systemami: Windows Mobile, Symbian, Android lub iOS. Instrukcja do pobrania aplikacji jest dostępna pod linkiem: Karta w aplikacji mobilnej YOUTHCARD-Instrukcja (euro26.pl)

4. Na życzenie Posiadacza Karta EURO26 może być dostarczona również w wersji plastikowej po uiszczeniu na rzecz dystrybutora dodatkowej opłaty pocztowej.

5. Aplikację European Youth Card pobrać mogą wyłącznie Posiadacze powyżej 13 roku życia.

6 W przypadku osób w wieku od 5 do 16 lat warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w Projekcie jest wyrażenie zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych.

§3

1. Opłata za kartę EURO 26 zawiera składkę członkowską z tytułu przynależności do Klubu Fundacji Projektów Młodzieżowych oraz może zawierać (w zależności od wybranego wariantu Karty) składkę ubezpieczeniową dla UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A, dla kart z ubezpieczeniem zawartym na warunkach Polisy Grupowej Nr Polisy 2050552309 i w wysokości zależnej od zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

4. Posiadacz Karty EURO26, w okresie jej ważności może wystąpić z wnioskiem o wydanie innego wariantu Karty EURO26, w szczególności w wariancie przewidującym ochronę ubezpieczeniową lub przewidującym szerszą ochronę ubezpieczeniową. Posiadaczowi nie przysługuje uprawnienie do rezygnacji z dotychczasowej Karty EURO26 i zwrotu opłat uiszczonych w związku z jej uzyskaniem.

5. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Karty wydanej w wersji plastikowej Posiadacz może uzyskać bezpośrednio od Dystrybutora (YPM Sp. z o.o.) duplikat Karty. Opłata za wydanie duplikatu Karty wynosi 10 PLN. Okres ważności duplikatu jest tożsamy z okresem ważności zaginionej lub uszkodzonej Karty. Posiadaczowi, na rzecz którego wystawiono duplikat nie przysługują dodatkowe uprawnienia z tytułu ubezpieczenia lub innych świadczeń, duplikat poświadcza jedynie kontynuację tych uprawnień.

§4

1. Posiadacz Karty może korzystać ze zniżek lub innych świadczeń opisanych w Wyszukiwarce Zniżek zamieszczonej na stronie www.eyca.org od instytucji tam zamieszczonych (Zniżkodawcy).

2. Zniżkodawca może poprosić Posiadacza o okazanie dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości osoby posługującej się Kartą. Posiadacz Karty powinien powyższe umożliwić.

3. Korzystanie ze zniżek i świadczeń pozyskanych przez wydawców Karty w innych krajach odbywa się na zasadach przez nich określonych i zawartych na stronach internetowych właściwych dla danego kraju, w wyszukiwarce zniżek www.eyca.org lub poprzez pobranie aplikacji European Youth Card.

§5

1. Przez wzgląd na ograniczenia wiekowe dotyczące Posiadacza Karty, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, wniosek o wydanie Karty może być złożony nie później niż na dwa dni przed ukończeniem 30 roku życia.

2. Osoba wnioskująca o Kartę poprzez system informatyczny Dystrybutora lub w Punkcie dystrybucji składa deklarację członkowską, opłaca składkę członkowską oraz w razie oraz objęcia ochroną ubezpieczeniową opłaca składkę z tytułu ubezpieczenia.

3. System informatyczny Dystrybutora sprawdza poprawność danych. Posłużenie się danymi osobowymi innej osoby może stanowić przestępstwo ścigane w drodze oskarżenia publicznego.

4. Posiadacz, który zamówił Kartę w wersji plastikowej otrzyma ją przesyłką pocztową w terminie wskazanym w ust. 5. Wysyłka dokonywana jest na wskazany w formularzu zamówienia adres korespondencyjny.

5. Zamawiający kartę plastikową udziela Youth Projects Managements Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku jednorazowego pełnomocnictwa do zawarcia z firmą pocztową umowy o świadczenie usług w jego imieniu – celem przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Powyższe pełnomocnictwo pozwala na zminimalizowanie cen przesyłki pocztowej (o podatek VAT) i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego. Wynagrodzenie za pełnomocnictwo wliczono w cenę towaru, jako związane z jego zakupem. Jeżeli koszty wysyłki pokrywa YPM Sp. z o.o. powyższe pełnomocnictwo nie ma zastosowania

6. Wysyłka Karty plastikowej realizowana jest w terminach i na zasadach określonych przez Pocztę Polską S.A. Wysyłka realizowana jest maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od zamówienia.

7. Fundacja oraz Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działania bądź zaniechania firm pocztowych.

8. W przypadku niedostarczenia przesyłki z powodu działania lub zaniechania firmy pocztowej nowa Karta zostanie wysłana dopiero w momencie otrzymania potwierdzenia od firmy pocztowej, że przesyłka nie została dostarczona.

9. Fundacja oraz Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez zamawiającego.

10. W przypadku nieodebrania przesyłki, wszystkie koszty związane ze zwrotem przesyłki do Dystrybutora pokrywane są przez osobę zamawiającą. Ponowna wysyłka Karty możliwa jest po dokonaniu opłaty za zwrot i ponowne nadanie przesyłki.

11. Reklamacje dotyczące niedostarczenia Karty EURO26 należy składać Dystrybutorowi w terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia na adres: kontakt@euro26.pl.

§6

1. Posiadacz Karty w wersji bez ubezpieczenia może zrezygnować z członkostwa w Klubie Fundacji Projektów Młodzieżowych w każdym czasie składając pisemne oświadczenie o rezygnacji do Fundacji lub Dystrybutorowi. Rezygnacja nie uprawnia do otrzymania zwrotu uiszczonej składki członkowskiej.

2. Posiadacz Karty korzystający z ochrony ubezpieczeniowej może zrezygnować z ubezpieczenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania Karty. W takim przypadku Dystrybutor zwróci rezygnującemu składkę ubezpieczeniową pomniejszoną o część opłaty proporcjonalną do okresu, przez jaki obowiązywała ochrona ubezpieczeniowa przed złożeniem oświadczenia w przedmiocie odstąpienia oraz koszty manipulacyjne.

§7

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2023 roku i ma zastosowanie do Posiadaczy Kart, którzy złożyli wnioski o przystąpienie do Projektu i uiścili składki (zależnie od wyboru wariantu) od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

2. Do Posiadaczy Kart, którzy złożyli wnioski o przystąpienie do Projektu i uiścili składki (zależnie od wyboru wariantu) przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.

3. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Fundacji w uzgodnieniu z Dystrybutorem i może ulec zmianie. Zmiana zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej: www.euro26.pl ze wskazaniem daty wejścia w życie zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Posiadaczy Kart którzy złożyli wnioski o jej wydanie i dokonali opłat przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu.