Od 25 maja działamy zgodnie z RODO. Szczegóły TUTAJ

Regulamin

REGULAMIN KARTY EURO26 - PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ 

 

§ 1 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu oraz korzystania z Programu EUROPEJSKA KARTA MŁODZIEŻOWA EURO26 Wydawcą Karty EURO26 jest Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych Dystrybutorem Karty EURO26 jest Youth Projects Managements Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Generała Józefa Hallera 110/3 . Użytkownikiem Programu może zostać każdy posiadacz Karty w wieku od 5 do 30 lat. Wszelkie zniżki i świadczenia związane z posiadaniem Karty przysługują jedynie uprawnionemu Posiadaczowi tejże Karty - każdej jej edycji. 

Karta dostępna jest w mobilnej wersji Karty w aplikacji YOUTH CARD lub na życzenie Zamawiającego w wersji plastikowej po dokonaniu opłaty za przesyłkę.

 

§ 2

 

1. Uprawnionym Posiadaczem Karty wydanej samodzielnie lub we współpracy z innym podmiotem przez Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych (zwane dalej Stowarzyszeniem) - członka Europejskiego Stowarzyszenia Kart Młodzieżowych (EYCA) z siedzibą w Brukseli - jest osoba fizyczna, która ukończyła 5 nie przekroczyła 30 roku życia w dniu nabycia Karty.

2. Uprawnionym Posiadaczem Karty EURO26 STUDENT jest osoba, która nie przekroczyła 30 roku życia w dniu nabycia Karty i jest uczniem lub studentem (z uwzględnieniem wszystkich rodzajów szkół i każdego trybu nauki). 

 

Jako potwierdzenie przystąpienia do Programu osoba otrzymuje po wniesieniu odpowiedniej opłaty tytułem składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, wedle swego wyboru Kartę EURO26 w jednym z poniższych wariantów:

a) Kartę EURO26 bez ubezpieczenia – 21 PLN

b) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem POLSKA – 61 PLN

c) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem POLSKA EXTRA – 73 PLN

d) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem POLSKA SPORT – 76 PLN

e) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem POLSKA SPORT EXTRA – 87 PLN

f) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem WORLD – 84 PLN

g) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem WORLD EXTRA – 93 PLN

h) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem Sport – 147 PLN

i) Kartę EURO26 z ubezpieczeniem Sport EXTRA – 171 PLN 

 

3. Do każdego wariantu Karty EURO26 wymienionego powyżej w ust. 3 może zostać dokupione, w momencie wystawiania Karty, ubezpieczenie kosztów rehabilitacji powstałych w wyniku NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków). Dodatkowa składka ubezpieczeniowa z tego tytułu wynosi: 8 PLN

4. Do Kart EURO 26 WORLD, EURO 26 SPORT, EURO26 SPORT EXTRA może zostać dokupione. w momencie wystawiania Karty, ubezpieczenie OC (Odpowiedzialność Cywilna) w życiu prywatnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowa składka ubezpieczeniowa z tego tytułu wynosi: 15 PLN 

5. Zakres świadczeń przysługujących Użytkownikowi został uregulowany w załącznikach do Regulaminu i obejmuje m. in. ubezpieczenie oraz uprawnienie do skorzystania z różnego rodzaju zniżek. Każda wersja Karty uprawnia do skorzystania ze zniżek.

6. W przypadku gdy posiadacz Karty EURO26, w okresie jej ważności wystąpi z wnioskiem o wydanie innego wariantu Karty EURO26, w szczególności w wariancie przewidującym szerszą ochronę ubezpieczeniową, wówczas Karta EURO26 w nowym wariancie jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia jej nabycia. Posiadaczowi nie przysługuje uprawnienie do rezygnacji z dotychczasowej Karty EURO26 i zwrotu opłat uiszczonych w związku z jej uzyskaniem.

7. Bez względu na liczbę Kart wystawionych na jedną osobę, na rzecz danej osoby może być zawarta tylko jedna Umowa Ubezpieczenia Klienta na podstawie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Posiadaczy kart EURO26 POLSKA oraz jedna na podstawie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Posiadaczy Kart EURO26 WORLD. 

 

§ 3 

 

Posiadaczem Karty może zostać osoba, która spełnia wymogi dla określonego rodzaju Karty, dokonała zakupu Karty oraz została zarejestrowana w Programie, na podstawie wniosku, stanowiącego załącznik do Regulaminu (załącznik nr 1).

 

W przypadku osób w wieku od 5 do 16 lat warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w Programie jest wyrażenie zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Osoba, która weszła w posiadanie Karty mimo nie spełnionych warunków z § 2 i 3 nie nabywa związanych z nią uprawnień oraz nie może żądać zwrotu kwoty, zapłaconej Kartę. 

 

§ 4

 

Uprawniony Posiadacz Karty ma prawo - na podstawie umów zawartych przez Stowarzyszenie - domagać się udzielenia zniżek lub innych świadczeń opisanych w Wyszukiwarce Zniżek zamieszczonej na stronie www.eyca.pl od instytucji tam zamieszczonych.

 

Część zniżkodawców zastrzega sobie prawo obniżenia wysokości lub odmowy udzielenia zniżki w wypadku jednoczesnego dokonywania płatności kartą bankową.

 

§ 5

 

Przedstawiciel instytucji honorującej Kartę może poprosić Posiadacza o okazanie dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości osoby posługującej się Kartą. Posiadacz Karty powinien powyższe umożliwić.

 

§ 6

 

Korzystanie ze zniżek i świadczeń pozyskanych przez wydawców Karty w innych krajach odbywa się na zasadach przez nich określonych i zawartych na stronach internetowych właściwych dla danego kraju, w wyszukiwarce zniżek www.eyca.org lub poprzez pobranie aplikacji mobilnej „youth card” dostępnej bezpłatnie na telefony w systemie android albo iOS

 

§ 7

 

W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Karty Posiadacz może uzyskać bezpośrednio od YPM Sp. z o.o. duplikat Karty. Opłata za wydanie duplikatu Karty wynosi 10 PLN. Okres ważności duplikatu jest tożsamy z okresem ważności zaginionej lub uszkodzonej Karty. Posiadaczowi, na rzecz którego wystawiono duplikat nie przysługują dodatkowe uprawnienia z tytułu ubezpieczenia lub innych świadczeń, duplikat poświadcza jedynie kontynuację tych uprawnień. 

 

§ 8

 

Okres ważności Karty wynosi 12 miesięcy od dnia nabycia. 

 

§ 9 

 

W przypadku udostępnienia Karty przez uprawnionego posiadacza osobie trzeciej, jego uprawnienia związane z Kartą wygasają automatycznie. Jeżeli YPM Sp. z o.o. uzyska informację o ww. udostępnieniu Karty, po zweryfikowaniu tej informacji, podejmie czynności uniemożliwiające korzystanie takiemu posiadaczowi ze zniżek lub innych świadczeń związanych z Kartą. Osobie, której prawa wygasły z ww. przyczyn nie przysługuje roszczenie o zwrot sumy pieniężnej uiszczonej za Kartę.

 

§ 10

 

Uregulowania dotyczące Kart EURO26 tworzonych we współpracy z bankami, a w szczególności warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać ww. Kartę, zasady korzystania z Karty, okres jej ważności, możliwości uzyskania duplikatu określone są w regulaminie kont, odpowiedniej umowie karty i innych uregulowaniach bankowych. W razie kolizji między postanowieniami niniejszego Regulaminu i regulaminów bankowych pierwszeństwo przysługuje temu drugiemu. 

 

§ 11

 

Zasady nabywania i korzystania oraz oferta Karty, którą YPM sp. z o.o. wydaje wspólnie z innym podmiotem, mogą być uregulowane odrębnie w regulaminach i innych aktach właściwych dla takiej Karty, ustalonych przez Stowarzyszenie wraz z podmiotem współpracującym. W zakresie uregulowanym przez te akty postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania albo stosowane są odpowiednio.

 

§ 12

 

1. Wysokość składki członkowskiej oraz opłaty za dodatkowe ubezpieczenie, o którym mowa w § 2 pkt.3,4 i 5 niniejszego regulaminu, przy uwzględnieniu poszczególnych wariantów tych Kart podawane są w złotych polskich i są kwotami brutto.

2. Wysokość składki członkowskiej w dacie wypełnienia i przesłania deklaracji członkowskiej on-line, a także wskazana w tej dacie na stronie internetowej www.euro26.pl wysokość opłat za dodatkowe ubezpieczenia, o których mowa w § 2 pkt. 2 niniejszego regulaminu, jest wiążąca dla YPM i PSPM oraz osoby przystępującej

3. Koszty przesyłki Karty oraz materiałów informacyjnych pokrywa zamawiający. Koszty przesyłki są zgodne z opłatami pobieranymi przez firmy pocztowe. 

 

§ 13

 

1. YPM Sp. z o.o. sprawdza, czy dane zawarte w złożonym za pośrednictwem strony internetowej formularzu zamówienia Karty są kompletne i nie budzą wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy wystawia na potwierdzenie przystąpienia do Programu Kartę EURO26 w terminie 3 dni roboczych od daty zaksięgowania na rachunku składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej w wysokości związanej z wariantem Karty EURO26 wybranym przez zamawiającego.

2. YPM Sp. z o.o. przesyła wystawioną Kartę EURO26 za pośrednictwem firmy pocztowej . Wysyłka dokonywana jest na wskazany w formularzu zamówienia adres zamieszkania.

3. Zamawiający udziela YPM Sp. z o.o. jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie, z firmą pocztową, umowy o świadczenie usług w jego imieniu - celem przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Powyższe pełnomocnictwo pozwala na zminimalizowanie cen przesyłki pocztowej (o podatek VAT) i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego. Wynagrodzenie za pełnomocnictwo wliczono w cenę towaru, jako związane z jego zakupem. Jeżeli koszty wysyłki pokrywa YPM Sp. z o.o. powyższe pełnomocnictwo nie ma zastosowania

4. Wysyłka Karty EURO26 następuje po jej wystawieniu Sposób i czas wysyłki jest zależny od adresu, na jaki na nastąpić dostawa, zgodnie z poniższym: a) Sposoby i czas dostawy w Polsce Przesyłki wysyłane listem poleconym priorytetowym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przewidywany czas dostawy: 4 dni robocze b) Sposoby i czas dostawy w Europie Poczta Polska przesyłka polecona priorytetowa, przewidywany czas dostawy: 7 dni roboczych c) Sposoby i czas dostawy poza Europą Poczta Polska przesyłka polecona priorytetowa, przewidywany czas dostawy: 7-14 dni roboczych 

5. YPM sp z o.o. nie odpowiada za opóźnienia wynikające z działania bądź zaniechania firm pocztowych.

6. W przypadku niedostarczenia przesyłki z powodu działania lub zaniechania firmy pocztowej nowa Karta zostanie wysłana dopiero w momencie otrzymania potwierdzenia od firmy pocztowej, że przesyłka nie została dostarczona.

7. YPM sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez zamawiającego.

8. W przypadku nieodebrania przesyłki, wszystkie koszty związane ze zwrotem przesyłki do sprzedającego pokrywane są przez osobę zamawiającą. Ponowna wysyłka Karty możliwa jest po dokonaniu opłaty za zwrot i ponowne nadanie przesyłki.

9. Reklamacje dotyczące niedostarczenia Karty EURO26 należy składać w terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia. 

 

§ 14

 

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu osoby, która przystąpiła do Stowarzyszenia poprzez wypełnienie i wysłanie deklaracji członkowskiej za pośrednictwem strony internetowej www.euro26.pl, w terminie 10 dni od daty otrzymania Karty EURO26 YPM sp. z.o.o zwróci takiej osobie wniesioną składkę członkowską, osoba, która zrezygnowała z członkostwa odeśle na swój koszt otrzymaną Kartę EURO26 wraz z materiałami informacyjnymi w stanie wynikającym z normalnego zużycia. Osoby, która wykupiła Kartę EURO26 z polisą ubezpieczeniową ma prawo zrezygnować z dodatkowego ubezpieczenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania Karty EURO26, zaś YPM Sp. z o.o. zwróci rezygnującemu opłatę pobraną za Kartę pomniejszoną o część opłaty proporcjonalną do okresu, przez jaki obowiązywała ochrona ubezpieczeniowa przed złożeniem oświadczenia w przedmiocie odstąpienia oraz koszty manipulacyjne. 

 

§ 15

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada i ma zastosowanie do posiadaczy Kart EURO 26 którzy złożyli wnioski o przystąpienie do Programu i uiścili opłaty tytułem składki członkowskiej i ewentualnie składki ubezpieczeniowej (zależnie od wyboru wariantu) od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu. Do posiadaczy Kart EURO26, którzy złożyli wnioski o przystąpienie do Programu i uiścili opłaty związane z wydaniem Karty EURO26 przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiana zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na następujących stronie internetowej: www.euro26.pl ze wskazaniem daty wejścia w życie zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Posiadaczy Kart EURO26 którzy złożyli wnioski o jej wydanie i dokonali opłat przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji czytaj tutaj.